Firedog Standard Dummy Khaki mit Kaninchenfellring | 250 - 1000g