Firedog Standard Dummy Khaki mit Fuchsfellring | 250 - 500g